SinfuL^BoY-Vsetko o CS 1.6 a ine

Skratky

Najpouzivanejsie skratky v Counter Striku

1337 alebo leet1337 alebo leet - názov pre elitu, vysokopostavených hráèov a clany
A - miesto, kde sa pokladá bomba, ktoré je väèšinou ïalej od štartovného bodu CTèiek
ACL - assistant of clan leader - zástupca vedúceho klanu
adept - uchádzaè o èlenstvo v nejakom clane
AI = UI - artifcial intellingence = umelá inteligencia - to, èo väèšinou chýba botom
AS - assasination - zavraždit dôležitú osobu (VIP) - scenár CS
B - miesto, kde sa pokladá bomba, ktoré je väèšinou bližšie od štartovného bodu CTèiek
BH - bunny hopping - špeciálny skákavý pohyb, pri ktorom sa pohybuješ rýchlejšie. Vo verzii CS 1.3 už nefunguje
bombovisko - miesto, kde sa má položiť bomba
bot - "náhrada" ozajstných hráèov, vyznaèujú se takmer nulovou inteligenciou.
CD key - èíslo, ktoré väèšinou potrebuješ pre spustenie hry. Pokia¾ máš originál HL, nemal by si s ním mať problémy
CHS - cheat spy - èeský projekt na h¾adanie cheaterov
cheater - èlovek používajúci cheaty, aby dosiahol lepší výsledok. Svojim jednaním kazí hru ostatním a je to lama
CL - clan leader - vedoucí klanu, vydává dôležité rozhodnutia týkajúce sa clanu, nemusí byť nutne v každom clane - máme predsa demokraciu
CO - charges only - systém, podle kterého se hrají CW, kdy se body poèítají pouze útoèící stranì
CS - Counter-Strike - toto je snáï každému jasné, oi. tiež scenár CS mapy s rukojemníkmi
CS:CZ - Counter-Strike : Condition Zero - Pripravovaná verzia Counter-Striku, obsahujúca aj hru pre jedného hráèa
CT - counter-terrorist - protiterorista, policajt, jedna zo strán v Counter-Striku
CW - clan war - slovensky vojna clanov, súboj dvoch clanov
DE - defuse - scenár CS máp, oi. tiež znamená zbraò z CS Desert Eagle
death - smrť - proste keï umriete (niekto vás zabije), tak nastane smrt
efficiency - "schopnosť" hráèa, poèíta sa frag / (frag + dead) * 100 (thanx to ~xb|iotix~viRus)
Esmeralda - známy èeský CS server
FL - fight leader - èlovek vedúci tým pri clan ware
FHS - frag hunt server - server, kde nie je žiadna taktika a každý sa snaží len rýchlo všetkých pozabíjať
frag - zabitie nepriate¾a, v normálnom svete by to bola vražda
GL&HF - good luck and have fun - ve¾a šťastia a zábavy (vo vo¾nom preklade)
GM - gamemaster - èlovek starajúci sa o napríklad Counter-Strike na nejakom servery
GZ - gamezone - herný server
HB - hit box - zásahová zóna, napr. ruka, hlava, noha
HL - Half-Life - táto skratka je zrejme tiež každému jasná
HLTV - špeciálna funkcia, s ktorou môžete sledovať dianie na servery (sledovať CW)
host - hráè, ktorý je v nejakom clane "na návšteve"
hostage - rukojemníci - postava s nulovým IQ, ktorú máte v CS scenároch za policajtov doviesť do bezpeèia
HS - headshot - strela do hlavy, vetšinou znamená smrť
HUD - heads up display - to, èo na obrazovke vidíte stále (náboje, radar, èas)
jj - jo jo - znamená súhlas (áno)
kemp, kemping - zašitie sa niekde v mape a èakanie na nepriate¾a. Ustavièní kemperi sú lameri
kua - skratka známej päť miestnej nadávky, jej význam snáï nie je treba vysvetlovať
lame, lamer - èlovek, ktorý hru nevie alebo hru kazí napr. cheatovaním, spamingom
lag - "sekanie" hry, väèšinou z dôvodu zlej odozvy (pingu)
LAN - local area network - lokálna poèítaèová sieť
leet - alebo 1337 - názov pre elitu, vysokopostavených hráèov a clany
LOL - lot of laugh - z angliètiny, obdoba nášho smajlíku :-)
multiplayer - hra pre viac hráèov
newbie - nováèik, zaèiatoèník
nick - prezývka - tvoje meno v hre
PB - punk buster - programík, ktorý má zamedziť cheatovaniu
packet - paket - súbor nieko¾kých dát, ktoré si medzi sebou vymieòa server a klient
ping - odozva od serveru (za ako dlho odpovie server na váš podnet) - velmi dôležité pre hranie
pls - please - prosím
rádio - využíva sa pre ¾ahkú komunikáciu v hre. Napríklad poviete enemy spotted a vaši spoluhráèi vedia, že ste niekoho uvideli
rush, rushovať - rýchlo bežať na dané miesto
scoreboard - tabulka v hre, kde vidíte, ko¾ko máte fragov, smrtí, ping
singleplayer - hra pre jedného hráèa
skill - schopnosti pod¾a ktorých sa posudzuje hráè, napr.: obratnosť, mierenie, atï...
spam, spaming - nevyžiadané písanie správ, v hre potom neustálé opakovánie jednej správy, výnimku tvorí žiadosť o zmenu mapy a nahlásenie taktiky. Èlovek ktorý toto robí je lamer
spectator - niekto, kto buï nehraje alebo je màtvy a prelietava ako "duch" mapu
suicide - samovražda
T - terrorist - terorista, ta horšia strana v Counter-Striku
TK - team killer - zabiják svojich spoluhráèov, tiež mu môžete hovoriť lama (lamer)
UI = AI - umelá inteligencia = artificial intellingence - to, èo väèšinou chýba botom
VIP - very important person - dôležitá osoba, ktorá hraje v as scenároch hlavnú rolu
voice communication - hlasová komunikácia
WA - war arranger - clovek, ktorý dohaduje clan wary
xerno - nick jednej lamy, ktorú môžete stretnúť hrávať na slovenských a èeských serveroch :) (pridané na požiadanie)